El lloc web i el domini culleres.com corresponen a CULLERES SERVEIS I RESTAU-RACIÓ S.L. amb CIF B64687700 i domicili a c/Bolivia núm. 138, de Barcelona (CP 08018), adreça electrònica cullerespoblenou@gmail.com, inscrita al Registre Mercantil tomo 39989, folio 214, hoja B 355915, inscripción 1.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
Els drets sobre els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges, dissenys gràfics, marques i altres signes distintius (en endavant els continguts), pertanyen a CULLERES SERVEIS I RESTAURACIÓ S.L., o a tercers que n’han autoritzat el seu ús. CULLERES SERVEIS I RESTAURACIÓ S.L. presenta aquests continguts per a infor-mar dels seus serveis [/i activitats/ i activitats professionals]. CULLERES SERVEIS I RESTAURACIÓ S.L. autoritza la utilització dels continguts per a usos no comercials sempre i quan s’indiqui de forma clara la font. Si els continguts s’utilitzen en entorns web caldrà incloure un enllaç a la pàgina d’inici del lloc web (accés a la pàgina d’inici). CULLERES SERVEIS I RESTAURACIÓ S.L. es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes en defensa dels seus drets de propietat intel·lectual o industrial.
No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a [URL de la pàgina d’inici] (framing).

PROTECCIÓ DE DADES
Les dades personals que es puguin obtenir per mitjà del formulari de [contacte] d’aquesta pàgina o bé per la recepció de correus electrònics es tractaran aplicant les mesures de seguretat adequades i només s’utilitzaran per atendre les sol·licituds d’informació o consultes.

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS
Tot i que [CULLERES SERVEIS I RESTAURACIÓ S.L.] actua amb el màxim de dili-gència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per això CULLERES SERVEIS I RESTAURACIÓ S.L. manifesta que les referències de les [creacions, pro-ductes i serveis] que es presenten en el seu lloc web tenen una funció orientativa i no obliguen a CULLERES SERVEIS I RESTAURACIÓ S.L. fins a la contractació expressa d’una comanda.
CULLERES SERVEIS I RESTAURACIÓ S.L. es reserva el dret a modificar unilateral-ment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web.
CULLERES SERVEIS I RESTAURACIÓ S.L. no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.

CONDICIONS D’ÚS
L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués cor-respondre.